Десимир ПајевићБиографија
 
Десимир Пајевић, рођен је 15. маја 1939. године у селу Биједицима код Бијелог Поља у Црној Гори. Учитељску школу је завршио у Новом Пазару, а Филозофски факултет (групу за психологију) у Београду. Магистрирао је у Центру за мултидисциплинарне студије у Београду 1976. године са темом „Утицај неких демографских социо-економских и психолошких обележја на избор војне професије”. Докторирао је на Филозофском факултету у Београду 1981. године са темом „Психолошки и социјално-економски фактори као детерминанте избора занимања” и тиме стекао титулу доктора психолошких наука.
 
У звање редовног професора за предмет Војна психологија на Војној академији копнене војске изабран је 1984. године а на Факултету одбране и заштите Универзитета у Београду изабран је 1992. године за предмет Психологија. У звање редовног професора је примљен у стални радни однос на Филозофском факултету Универзитета у Београду за предмет психологија рада, где је радио до пензионисања.
 
Био запослен у следећим научно-истраживачким и образовним установама: Институту за менталну хигијену и примењену психологију на Војно-медицинској академији у Београду, Центру за андрагошко-психолошка и социолошка истраживања у ЈНА, Центру за селекцију и класификацију људства за потребе ЈНА, Војној академија копнене војске ЈНА, на Филозофском факултету у Београду.
 
У својству стручног сарадника био је више година ангажован на истраживачким задацима: „Замор” и „Утицај хипокинезије на психофизичко стање бродских посада” у Институту за експерименталну медицину Војно-медицинске академије и у агенцији „БОВАН” на испитивању људских ресурса у радним организацијама.
 
Као гостујући професор био је ангажован у настави за предмете: Психологија рада и Психологија спорта на следећим факултетима: Педагошки факултет у Осјеку, Факултет за физичку културу у Новом Саду, Факултет физичке културе и спорта Пале, Република Српска, Филозофски факултет у Никшићу – на одсеку физичке културе, Факултет безбедности у Београду, Филозофски факултет у Бања Луци, Филозофски факултет у Приштини привремено у Косовској Митровици, Интернационални факултет у Новом Пазару, Виша тренерска школа у Београду.
 
Објавио је преко 150 научно истраживачких и стручних радова (самостално или у сарадњи са другим ауторима) у војним и цивилним часописима. Био је ментор за више докторских и магистарских теза.
За научноистраживачки рад на тему „Неки проблеми психолошке селекције кандидата за возаче ЈНА“ и доприноса развоја надлежности Саобраћајне управе проф. др Десимир Пајевић са колегама Софијом Вукомановић, Мићовић Милорадом и Плавшић Милицом 1969. године награђен је наградом 22. децембар, поводом дана ЈНА.
 
 
 
Библиографија
 
Међу истраживачким и публикованим радовима треба истраћи као најзначајније:

Уџбеничка литература:
 • Пајевић, Д. (1985), Избор занимања, Београд, НИРО „Заштита рада”.
 • Пајевић, Д., Требјешанин, Б. (1988), Основи психологије општенародне одбране и друштвене самозаштите, Београд, Научна књига.
 • Пајевић, Д., Касагић, Љ., (2001), Психологија, Београд, Студио МС.
 • Пајевић, Д., Касагић, Љ., (2001), Војна психологија, Београд, Војна академија, Управа за научну и издавачку делатност.
 • Пајевић, Д., (2003), Психологија спорта, Лакташи, Графо Марк.
 • Пајевић, Д., (2006), Психологија рада, Београд, Либер.
 • Кордић, Б., Пајевић, Д., (2007), Општа психологија са социјалном психологијом, Београд, Центар за примењену психологију. 
 
Чланци:
 • Пајевић, Д., (1967), „Улога инжењерске психологије у формирању система „човек-машина”, Научно технички преглед бр. 3, Београд.
 • Пајевић, Д. (1983), „Неке одлике понашања возача према саобраћајним знацима“, Осми конгрес психолога Југославије, Херцег Нови.
 • Пајевић, Д., Савић, Ј., (1984), „Утицај интелектуалних способности на избор занимања“, Запошљавање и удружени рад, 2/1984.
 • Milošević, S., Pajević, D., (1988), „Driver s attituдe on Seat belt use“, U: Road user behavior. Van Gorcum, New Hampshire, 03894, USA.
 • Пајевић, Д., Димитријевић, Б. (1988), „Мотивација за спортско рекреативну активност“, IX конгрес психолога Југославије, Врњачка Бања.
 • Животић, М., Пајевић, Д., Димитријевић, Б., (1988): „Особености психолошког напора при веслању у кутерима“, Војносанитетски преглед, 4/1988.
 • Пајевић, Д., (1972), „Психолошки проблеми односа „човек-машина”“, У: Војна психологија (група аутора), Београд, Војно издавачки завод.
 • Вукомановић, С., Мићовић, М., Пајевић, Д., Плавшић, М. (1969), Неки проблеми психолошке селекције кандидата за возаче ЈНА, Саобраћајна управа ССНО.
 • Пајевић, Д., Шуковић, Ф., Плавшић, М., (1974), Мотивисаност средњошколске омладине за старешински позив у ЈНА, Београд, Центар за класификацију и селекцију у ЈНА.
 • Пајевић, Д., (1983), Мотивациони чиниоци избора војне професије, Београд, Војноиздавачки завод.
 • Пајевић, Д., Марчек, Ј., Ђенић, Н., (1995), Прилагођеност студената војне академије полигонским условима обуке, Београд, Центар војних школа Војске Југославије.
 • Пајевић, Д., Марчек, Ј., Данић, Н., Ђенић, Н., (1998), Социјално психолошка интегрисаност студентских водова на полигонској обуци, Београд, Војна академија Војске Југославије.
 • Марчек, Ј., Пајевић, Д., (2000), „Интерперсоналне особине и интерперсонални стилови“, Психологија, Друштво психолога Србије бр.3-4.
 • Лазовић, М., Пајевић, Д., (2011), Будите успешан менаџер-руководилац, Етно Стил, Београд.