Психолошки речник

МОТИВАЦИЈА

сложен психички процес покретања, усмеравања и регулисања делатности, усмерена ка одређеном циљу, да би се задовољиле потребе. Односи се на унутрашњу ...

Детаљније

РЕЗИЛИЈЕНТНОСТ

способност особе да у проблемима пред којима се налази види могућност за раст и развој. Представља капацитет за успешну адаптацију, упркос ...

Детаљније

АСЕРТИВНОСТ

изражавање сопствених мисли, осећања и уверења на директан, искрен и адекватан начин, а при томе уважавајући права других. Може се изразити у ...

Детаљније

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕЛЕКЦИЈА

поступак којим се, приликом запошљавања, из одређене скупине људи одабирају они кандидати који по неким релевантним особинама највише одговарају захтевима ...

Детаљније

ЛИДЕРСТВО

процес, а не само чин, у којем одређена особа утиче на понашање људи, усмеравајући их на остварење одређених циљева организације. Базира се на ...

Детаљније

СТРЕС

енгл. стресс, напор, напрегнутост. Означава чиниоце, који делују стресогено на функционисање организма, и саму реакцију организма, као последицу ...

Детаљније

ПСИХОЛОГИЈА

гр. психе (душа) и логос (наука), представља скуп емпиријских научних дисциплина које проучавају психичке процесе, особине, структуре и динамику ...

Детаљније

ЛИЧНОСТ

један од темељних и уједно најсложенијих појмова психологије, који се односи на непоновљив (различит од других), релативно чврсто интегрисан, ...

Детаљније

КОМПЕТЕНЦИЈА

Представља скуп знања, вештина, црта личности и способности које поседује нека особа, а који обликују понашање те особе и воде постизању очекиваних ...

Детаљније

ПСИХОЛОГИЈА МЕЂУЉУДСКИХ ОДНОСА НА РАДУ

област психологије рада која проучава интерперсоналне односе запослених, чиниоце који их условљавају и последице на радни учинак, са циљем да их ...

Детаљније