МОТИВАЦИЈА

сложен психички процес покретања, усмеравања и регулисања делатности, усмерена ка одређеном циљу, да би се задовољиле потребе. Односи се на унутрашњу природу стања, док спољни фактори одређују оквир њеног одигравања. Емоције су стања која делују мотивационо, тј. подстичу, енергизују и усмеравају понашање. Може бити интринзична или екстринзична. Интринзична мотивација је унутрашњег порекла и није подложна спољним утицајима, док екстринзична мотивација долази споља и понекад је површна и подложна дејству спољних утицаја.