ЛИЧНОСТ

један од темељних и уједно најсложенијих појмова психологије, који се односи на непоновљив (различит од других), релативно чврсто интегрисан, стабилан и комплексан психички склоп особина, који одређује карактеристично и доследно понашање индивидуе. Личност је динамичка структура, коју чини систем међусобно повезаних црта (способности, темперамента, карактера), мотива, вредности, ставова, уверења, интересовања, итд. Свака личност има своју особену наследну основу која, у интеракцији са чиниоцима социо-културне средине и личном активношћу одређује особен развој личности.