Одељење за развој психолошке делатности

Главна мисија Одељења за развој психолошке делатности Сектора за људске ресурсе Министарства одбране је координација рада војних психолога, развој и унапређење психолошке делатности у складу са потребама система одбране, савременим научним достигнућима, примерима добре праксе, законским прописима и етичким кодексом струке.

Одељење за развој психолошке делатности је иницирало и, у сарадњи са Управом за односе с јавношћу, поставило званичну web презентацију www.psiholog.mod.gov.rs у сврху афирмације рада 
војних психолога, популаризације војнопсихолошких тема и војничке професије у домаћој јавности.